วิเคราะห์บอลพลัส

แชนแนลนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความไร้สาระ ความคิด และไขข้อสงสัยโดยเราได้ทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ และทดลองรวมทั้งสอนการทำสิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียรู้อื่นๆ